فیلترهای تنفسی

فیلترهای تنفسی ضد باکتری و ویروسی HME

  • فیلتر تنفسی بزرگسال ضد باکتریال وایرال – HME مبدل گرما و رطوبت استریل پورت CO2 کد AL-8016/9
  • فیلتر تنفسی نوزادان ضد باکتریال وایرال – HME مبدل گرما و رطوبت استریل با حداقل فضای مرده کد AL-8014/9
  • فیلتر تنفسی بزرگسال تراکستومی ضد باکتریال وایرال – HME مبدل گرما و رطوبت استریل کد AL-8025/9

 

 

 

فیلترهای تنفسی ضد باکتری و ویروسی

  • فیلتر تنفسی بزرگسال ضد باکتریال وایرال استریل مبدل گرما و رطوبت با پورت CO2 کپ SBC کد AL-8018/9
  • فیلتر تنفسی بزرگسال ضد باکتریال وایرال استریل مبدل گرما و رطوبت با پورت CO2 پیچی pp کد AL-8023/9