مدارهای ونتیلاتور

مدارهای ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور شفاف

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ دو لایه شفاف بزرگسال

کد AL-1212

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور دو واترتراپ دو لایه شفاف بزرگسال

کد AL-1222

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ دو لایه شفاف اطفال

کد AL-1512

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور دو واترتراپ دو لایه شفاف اطفال

کد AL-1522

 • ست تنفسی ونتیلاتور دو واترتراپ دو لایه شفاف نوزاد

کد AL-2822-010

مدارهای ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور کاروگیت

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ کاروگیت بزرگسال

کد AL-1111

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور دو واترتراپ کاروگیت بزرگسال

کد AL-1121

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ کاروگیت اطفال

کد AL-1411

 

 

 

مدارهای بیهوشی تنفسی ونتیلاتور شفاف هیت وایردار

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ شفاف اطفال هیت وایردار، با چمبر اتو فید

کد AL-4512-020/2

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ شفاف نوزاد هیت وایردار، با چمبر اتو فید

کد AL-4812-020/2

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ شفاف نوزاد هیت وایردار، بدون چمبر

کد AL-4812-020/9

مدارهای ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور فلکسی

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ فلکسی بزرگسال

کد AL-1313

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور دو واترتراپ فلکسی بزرگسال

کد AL-1323

 • ست بیهوشی تنفسی ونتیلاتور تک واترتراپ فلکسی اطفال

کد AL-1613

 

 

مدارهای ست ونتیلاتور پرتابل

 • ست ونتیلاتور پرتابل بزرگسال Exhalation Valve ساپورت اکسیژن IPPB Machines

کد AL-3110-026