مدارهای بیهوشی

مدارهای ست بیهوشی تنفسی فلکسی

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) فلکسی با بگ لاتکس فری بزرگسال

کد AL-1303-060

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) فلکسی با بگ لاتکس فری اطفال

کد AL-1603-060

 • ست بیهوشی تنفسی بدون لوله سوم (Limb) و بگ فلکسی اطفال

کد AL-1600

 

 

 

ست کامل جکسون ریز بیهوشی

 • جکسون ریز بزرگسال APL Valve با بگ دو لیتری و شیر تخلیه Fresh Gas

کد AL-0110-040/7

 • جکسون ریز اطفال APL Valve با بگ یک لیتری و شیر تخلیه Fresh Gas

کد AL-0410-040/7-V002

 • جکسون ریز نوزاد APL Valve با بگ نیم لیتری و شیر تخلیه Fresh Gas

کد AL-0410-040/7-V001

 • مپلسون D بیهوشی بین بزرگسال APL Valve با بگ دو لیتری

کد AL-0030

مدارهای ست بیهوشی تنفسی کاروگیت

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) کاروگیت و بگ لاتکس فری بزرگسال

کد AL-1101-060

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) کاروگیت و بگ لاتکس فری اطفال

کد AL-1401-060

 • ست بیهوشی تنفسی بدون لوله سوم (Limb) و بگ کاروگیت اطفال

کد AL-1400

مدارهای ست بیهوشی تنفسی هم محور کاروگیت

 • ست بیهوشی تنفسی Coaxial هم محور بزرگسال مسیر دم داخل بازدم

با بگ لاتکس فری و مدار سوم

کد AL-1903-060

 

 

مدارهای ست بیهوشی تنفسی شفاف

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) شفاف با بگ لاتکس فری بزرگسال

کد AL-1202-060

 • ست بیهوشی تنفسی با لوله سوم (Limb) شفاف با بگ اطفال

کد AL-1502-010