آمبوبگ تنفسی

آمبوبگ تنفسی با ماسک و بگ رزرو

  • آمبو بگ بزرگسال تنفسی با ماسک و بگ رزرو اکسیژن سایز بزرگ با شیر تنظیم فشار کد AL-806-1/7
  • آمبو بگ اطفال تنفسی با ماسک و بگ رزرو اکسیژن سایز متوسط با شیر تنظیم فشار کد AL-807-1/7
  • آمبو بگ نوزاد تنفسی با ماسک و بگ رزرو اکسیژن سایز کوچک با شیر تنظیم فشار کد AL-808-1/7